ศอ.บต ออกแถลงการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักเรียนนักศึกษาจากจังหวดั ชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน

วันนี้ (24 เมษายน 2566) เวลา 16.00 น. นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์ อํานวยการบริหารจังหวายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้แถลงการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักเรียนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในสาธารณรัฐซูดาน สืบเนื่องจากที่ประชุมส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมการ ดูแลคนไทยและนักศึกษาไทยมุสลิมที่ศึกษาในสาธารณรัฐซูดาน ในวันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 ที่จัดขึ้นโดยสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้มอบหมายให้ ศอ.บต. เตรียมแผนรองรับ นักศึกษาเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภายหลังการประชุมดังกล่าว ศอ.บต. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานส่วนราชการทั้งส่วนกลางและ ในพื้นที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพอากาศ กรมประชาสัมพันธ์ และกอ.รมน ภาค 4 ส่วนหน้า และในวันนี้ ได้มีการประชุมสรุปออกมาเป็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือ และดูแลนักเรียนนักศึกษาจาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ทาง การเมืองในสาธารณรัฐซูดาน ดังนี้

1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ (ศป.นศ.จชต.) ณ บริเวณชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศอ.บต. จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เพื่อให้นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศึกษาที่สาธารณรัฐซูดาน และผู้ปกครองสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม และให้ การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และได้เปิดช่องทางติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้อีก 4 ช่องทาง ได้แก่

1) โทรศัพท์ หมายเลข 073-274-101

2) Facebook Page FAS : Foreign Affairs Strategy Division" 3) โทรสายด่วนอุ่นใจ 1880

4) ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. การกําหนดแผนรองรับการนํานักเรียนนักศึกษาไทยจากสาธารณรัฐซูดานกลับ ภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรองรับการนํานักศึกษาไทยที่ถูกอพยพจาก สาธารณรัฐซูดานกลับสู่ประเทศไทย และเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้กําหนดแผนการดําเนินงานไว้ 4 แนวทาง ประกอบด้วย

2.1 การนํานักศึกษากลับภูมิลําเนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศอ.บต.ประสานกับ กองทัพอากาศ กองทัพบก และกองทัพภาค 4 เตรียมการนํานักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางกลับภูมิลําเนา โดยเมื่อเครื่องบินที่อพยพนักศึกษาจากสาธารณรัฐซูดานมายังท่าอากาศยานดอน เมือง กรุงเทพมหานคร และผ่านขั้นตอนของกรมการกงสุลเรียบร้อยแล้ว นํานักศึกษาเข้าพัก โรงแรมบริเวณใกล้กับสนามบินดอนเมือง โดย ศอ.บต. ประสาน กองทัพอากาศ กองทัพภาค 4

กอ.รมน. ภาค 4 สน. เพื่อนําเครื่องบิน C-130 รับนักศึกษาจากท่าอากาศยานดอนเมือง (กองบิน 6) เดินทางไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พร้อมนัดหมายครอบครัวมา รับนักศึกษายังค่ายอิงคยุทธฯ กลับภูมิลําเนา โดย ศอ.บต.หรือจังหวัดอํานวยความสะดวกพาหนะ ในการเดินทางมารับและกลับภูมิลําเนาแต่ละจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ได้ดําเนินอํานวยความสะดวกในเรื่องอาหาร จํานวน ๓ มื้อ และ ที่พักในบริเวณ ใกล้กับท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับนักศึกษาในกรณีที่เดินทางมาถึงในเวลาเที่ยงคืน เพื่อคลายความอ่อนล้า (Jet lag) ของร่างกายหลังการเดินทางข้ามประเทศ มากกว่า ๑๐ ชั่วโมง รวมถึงการจัดเตรียมยานพาหนะของ ศอ.บต. กรณีที่ผู้ปกครองไม่สะดวกเดินทางมารับนักศึกษา โดยการนําส่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ หรือ จุดที่ไกล้กับบ้านมากที่สุด

2.2 การสื่อสารกับครอบครัวนักศึกษาได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศอ.บต.ประสาน กับนักเรียนนักศึกษาผ่านช่องทางโทรศัพท์ แอปพลิเคชั่นไลน์ เฟซบุ๊ค และช่องทางออนไลน์อื่นๆ เพื่อติดต่อไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาโดยตรง ควบคู่กับการใช้กลไกบัณฑิตอาสาฯ ของ ศอ.บต. ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านสํารวจค้นหาผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐซูดาน เพื่อประสาน แจ้งให้เดินทางมารับกลับภูมิลําเนาที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตามวัน เวลาที่กําหนด (เบื้องต้นมีการรายงานสถานการณ์ว่า จะเดินทางมาถึงท่าอาศยานดอนเมืองในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น.)

2.3 การเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาศอ.บต.เตรียมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันการศึกษาในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาปัตตานี จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราธิวาสราชนครินทร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพอื่ให้นักศึกษาจากประเทศซูดานที่ไม่ประสงค์จะเดินทางกลับไปศึกษา ต่อสามารถเทียบโอนหน่วยกิจการศึกษามาศึกษาต่อยังสถาบันการศึกษาในประเทศไทยได้ สําหรับ กรณีที่นักศึกษาต้องการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอื่น ศอ.บต. จะประสานกับกระทรวงการ ต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางต่อไป

ส่วนผู้ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ศอ.บต. จะประสานสถานประกอบการ เพื่อพิจารณารับเข้าทํางานโดยเร็ว ทั้งนี้ กรณีหากต้องมีการปรับวุฒิการศึกษา ศอ.บต. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปรับวุฒิการศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วนต่อไป

2.4 การดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยและเยียวยาจิตใจนักศึกษา ศอ.บต. เตรียมประสานกรมการกงสุล เนื่องจากกรมการกงสุลจะเป็นฝ่ายประสานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อคัดกรองโรค ก่อนเดินทางกลับภูมิลําเนา ส่วนในพื้นที่ ศอ.บต. ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้มีการติดตามเยี่ยมเยียนดูแลสภาพจิตใจนักศึกษา ต่อไป..


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar