ผวจ.ยะลา เปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมของศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13

10 พค.66 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมของศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13/2566 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นศิษย์พระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้แบบโรงเรียนประจำ โดยมีคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา วิทยากรจากตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 คณะครูอาจารย์เข้าร่วม

พลเอก สมพล ปานกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการ รับสมัครและสอบคัดเลือกเยาวชนจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูลและจังหวัดสงขลาจำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิต และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13 ในระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2566 เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์พระดาบส ให้เหลือจำนวน 80 คน เข้าฝึกอบรมวิชาชีพ ตามหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม (หลักสูตร 1 ปี) ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2565 ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ และเครื่องจักกลการเกษตร ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี เตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นศิษย์พระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบโรงเรียนประจำ เพื่อให้เยาวชน มีความคุ้นเคยกับเพื่อนศิษย์พระดาบส และได้ทำกิจวัตรประจำวันร่วมกัน ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความพร้อมเพรียง ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีจิตอาสา ตามคุณลักษณะของศิษย์พระดาบส เป็นระยะเวลา 1 ปี ตลอดจนฝึกฝนให้มีความสำนึก ระลึกถึงบุญคุณ ความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ บิดา - มารดา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามกฎระเบียบ คำปฏิญาณคู่มือศิษย์พระดาบส ..///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar