รอง ผวจ.ยะลา เปิดกิจกรรมจัดอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (25 ต.ค.66) ที่ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 อ.เมือง จ.ยะลา นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา/ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่าง วันที่ 25-27 ต.ค.2566 โดยมีนางสาวณศิภัสร์ โสภณธนินวิทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด ผู้อำนวยการฝึกและวิทยากร บุคลากรทางการลูกเสือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานลูกเสือ เข้าร่วม

ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอีกทั้งเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดยะลา

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจ โครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ และส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอำนาจ ชูทอง รอง ผวจ.ยะลา กล่าวว่า จ.ยะลา มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพื่อสนองพระราชปณิธาน เรื่อง "จิตอาสาพระราชทาน" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้บุคลากรทุกท่านร่วมกันผลักดันกิจการลูกเสือไทยตามภารกิจของคณะลูกเสือแห่งชาติ ให้ "โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน"ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดต่อไป

สวท.ยะลา///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar