ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔

        ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
        กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีขายเหมารวมทุกรายการและประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน่วยงานที่ตั้ง  ผู้ประมูลสิ่งของได้ต้องชำระเงินในวันประมูลและขนสิ่งของออกจากพื้นที่หน่วยงานทันที ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทุกรายการ  ผู้ประมูลได้ต้องชำระเองจะเรียกร้องสิทธิอื่นใดจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
        ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เลขที่ ๑๖ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์๐๗๓-๒๐๓๕๘๔ ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพประจำปี2564.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar