ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา
เรื่อง  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔

        ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้)
        กำหนดขายทอดตลาดโดยวิธีขายเหมารวมทุกรายการและประมูลด้วยวาจา ในวันพุธที่๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หน่วยงานที่ตั้ง  ผู้ประมูลสิ่งของได้ต้องชำระเงินในวันประมูลและขนสิ่งของออกจากพื้นที่หน่วยงานทันที ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ทุกรายการ  ผู้ประมูลได้ต้องชำระเองจะเรียกร้องสิทธิอื่นใดจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น
        ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เลขที่ ๑๖ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์๐๗๓-๒๐๓๕๘๔ ในวันและเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพประจำปี2564.pdf |


คะแนนโหวต :
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก