รองเลขาธิการ คปภ.ลงพื้นที่ยะลา เปิดโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ (ประกันภัยตะกาฟุล) ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

8 มิย.66 เวลา 09.00น.ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.เป็นประธานเปิดโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(สำนักงาน คปภ.) โดยสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สอดคล้องกับความเสี่ยงในแต่ละภูมิภาค โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (สงขลา) และนายธีระศักดิ์ แมซา ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา ตลอดจนส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

นายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.กล่าวว่า สำนักงาน คปภ.ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์สำนักงาน คปภ.ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและความสามารถในการรับความเสี่ยงที่ สอดคล้องกับภูมิทัศน์ความเสี่ยง (Risk Landscape) ของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภท Tailor-made ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะรายในราคาที่เหมาะสม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นในการรองรับความเสี่ยงในมิติต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนภาครัฐ โดยสามารถผลักดันให้เกิดการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็น และตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน อีกทั้ง ได้พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และปรับปรุงกระบวนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัยอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ชัมูลในภาคใต้ตอนล่าง พบว่าประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะจังหวัดยะลามีชาวมสลิมถึงรัอยละ 83 อีกทั้ง 3 จังหวัดชายแตนใต้ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในบางพื้นที่ การเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อาจทำให้ตัวเองและบุคคลในครอบครัวเกิดความเสียหายหรือสูญเสีย มีภาระค่าใช้จ่ายอาจก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สำนักงาน คปก. จึงได้มีการพัฒนา"กรมธรรม์ประกันภัยตะกาฟุล"เพื่อให้ชาวยะลาและจังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบรรเทาภาระคำใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยกรมธรรม์ดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการฆาดกรรมหรือภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ได้รับความคุ้มครองจำนวน 100,000 บาท แต่หากเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 500,000 บาท นอกจากนี้ กรณีได้รับบาดเจ็บจะได้รับคำรักษาพยาบาลครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท และค่าชดเชยรายได้ กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกวันละ 100 บาท ทั้งนี้ไม่เกิน 60 วันต่อปิ โดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยปีละ 449 บาท หรือหากจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 599 บาท ก็จะได้รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้นอีก สำหรับ ผู้ที่สามารถทำประกันภัยได้ต้องมี อายุระหว่าง 15-60 ปี โดยผู้เข้ารับฟังการเสวนาวันนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป...///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar