จ.ยะลา คุมเข้มมาตรการสกัดทุเรียนอ่อน ช่วงฤดูผลิต ออกประกาศวันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียน ก่อนส่งออกตลาด

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผวจ.ยะลา เปิดเผยว่า ด้วยปัญหาการเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) โดยสาเหตุหลักเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ผู้รับซื้อ เกษตรกร และผู้มีอาชีพตัดทุเรียน ที่เก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนถึงระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ทำให้ทุเรียนไม่มีคุณภาพ ซึ่งมีผลต่อการสุกและคุณภาพเนื้อทุเรียนที่ผู้บริโภคได้รับ และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของทุเรียนไทยในอนาคต รวมทั้งส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจภายในประเทศและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ปี 2566 จังหวัดยะลาจึงขอประกาศให้วันเริ่มเก็บเกี่ยวทุเรียน "พันธุ์หมอนทอง" ประจำปี 2566 เป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2566

สำหรับผู้ที่เก็บเกี่ยวทุเรียนพันธุ์หมอนทองก่อนวันดังกล่าว กรณีเกษตรกรและมือตัดให้แจ้งความประสงค์จะเก็บเกี่ยวทุเรียนได้ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ ที่ตั้งแปลงปลูก 2.สถานประกอบการ (ลัง) ที่จะส่งออก แจ้งความประสงค์จะส่งออกทุเรียนได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ทั้งนี้ หากพบการเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันประกาศ และมีการตรวจพบทุเรียนอ่อน จังหวัดยะลาจะมีการพิจารณาพักใบรับรอง GAP สำหรับเกษตรกร พิจารณาพักใบรับรอง GMP สำหรับสถานประกอบการ (ลัง) พร้อมกับการใช้มาตรการทางการปกครอง และมาตรการทางกฎหมาย เพื่อลงโทษผู้ที่กระทำผิดต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าส่ง และค้าปลึกทุเรียนไม่ให้ซื้อและจำหน่ายทุเรียนอ่อนหรือกระทำการโดยวิธีหนึ่งวิธีใดที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นทุเรียนคุณภาพ เพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษณ์ทุเรียนคุณภาพและเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของจังหวัดยะลา..///


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar