กอ.รมน.ภาค 4 สน. แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพและข้อมูลวิจารณ์การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

🚓 ตามที่ได้มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์โพสต์ภาพและข้อมูลวิจารณ์การตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ในเขตอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ว่าจอดรถกีดขวางพื้นผิวการจราจรจนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูฝน อาจทำให้พี่น้องประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความยากลำบาก ทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคง ขอสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในการปฏิบัติงาน ดังนี้

🚕 เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ซึ่งมีผู้ก่อเหตุความรุนแรง รวมทั้งผู้กระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่น การลักลอบขนย้ายยาเสพติด การลักลอบขนสินค้าหนีภาษี โดยใช้เส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่ในการสัญจร ดังนั้น ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด จึงเป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ในการระงับยับยั้งการกระทำผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงลักษณะของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด เพื่อทราบโดยสังเขป ดังนี้

🔸🔸 1. ด่านตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถโดยระบุสถานที่ไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวรสำหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีด่านตรวจถาวรจำนวน 23 จุด ครอบคลุมทั่วพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

🔸🔸 2. จุดตรวจ หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถเป็นการชั่วคราวแต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมงเมื่อเสร็จภารกิจจะต้องยกเลิกจุดตรวจทันที

🔸🔸 3. จุดสกัด หมายถึง สถานที่ที่เจ้าพนักงานออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในเขตทางเดินรถ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและจะต้องยกเลิกทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ

📌 ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งมายังพี่น้องประชาชนสำหรับข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอขอบคุณ เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ สำหรับข้อมูลที่ได้รับจะได้นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปให้เกิดความปลอดภัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด หากเห็นพบความไม่สะดวก หรือมีข้อแนะนำต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในการให้บริการ สามารถโทรเข้ามาแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หมายเลข 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar