บูรณาการโครงการวิจัยสู่ผลงานสร้างสรรค์ เตรียมทูลเกล้าถวายฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันนี้(18 ก.ย.66) ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาต้นแบบนโยบายการศึกษาบนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรายงานความพร้อมในการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าวว่า ทางคณะทีมวิจัยฯ ได้เตรียมนำชุดนิทานสำหรับเด็กปฐมวัยไทยเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อการปฏิบัติที่ดีงาม ตามรอยพระยุคลบาทสืบสานศาสตร์พระราชา จำนวน14เรื่อง พร้อมด้วยหลักสูตรสันติศึกษาระดับปฐมวัย ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเอกสารการเรียนการสอนหลักสูตรสันติศึกษาดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือการวิจัยระหว่างสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีโรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ร่วมดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาต้นแบบนโยบายการศึกษาบนฐานกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเชิงสันติภาพ ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือในครั้งนี้อีกด้วย

หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ยังกล่าวต่ออีกด้วยว่า ได้มีการบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานต่อยอดร่วมกับโครงการวิจัยชุดการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม จังหวัดยะลา (SRA 2566) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) ในการสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าพื้นถิ่น แบรนด์ Koto Craft “คอลเล็กชั่นหนูแจ๋ว” จำนวน 2 รูปแบบ เพื่อใช้ใส่นิทานและเอกสารรายงาน โดยการนำเอาผลงานภาพวาดประกอบจากนิทานเรื่องหนูแจ่มทำนา มาประกอบการตัดเย็บ ให้ดูสวยงาม และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งผลิตโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ Koto Craft ประกอบด้วยกลุ่มแกนนำสตรีและกลุ่มสตรีครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัย(ย่อย) คราฟต์แก้จนเพื่อยกระดับรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดยะลา (OM3) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิชาวดี ตานีเห็ง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยดังกล่าว และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยชุดการพัฒนาพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม จังหวัดยะลา (SRA 2566) เป็นที่ปรึกษาโครงการ

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อนำทูลเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสทรงเสด็จเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ต่อไป...///


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar