ศอ.บต. ตั้งเป้าแก้จน 5 มิติ ปี 65 จากพออยู่พอกิน ไปสู่กินดีอยู่ดี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดึงหน่วยงานพัฒนา 40 หน่วย ร่วมขับเคลื่อนด้วยกัน

            ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะหน่วยนำการพัฒนาพื้นที่ แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จชต. ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศอ.บต. นำโดยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ตั้งเป้าดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมอาชีพหลายด้าน อาทิ ส่งเสริมขยายการปลูกไผ่ พืชเศรษฐกิจใหม่ จชต. กว่า 8,000 ไร่ ส่งเสริมเลี้ยงปูทะเล กว่า 20 ชุมชนสำหรับประชาชนชายฝั่งและคนไม่มีงานทำเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 พร้อมส่งเสริมปลูกพืชระยะสั้นเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนในห้วงโรคระบาด และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

            สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศอ.บต. ภายในปีงบประมาณ 2565 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า ศอ.บต. มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น จากพออยู่พอกิน ไปสู่กินดีอยู่ดีอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หรือ กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน โดย ศอ.บต. จะดำเนินการแก้ไขปัญหาและยกระดับชีวิตประชาชนใน 5 มิติ คือ จนสุขภาพ จนการศึกษา จนรายได้ จนความเป็นอยู่ และจนการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ จะมีการปรับปรุงแผนงานในเดือนตุลาคมนี้โดยกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะเป็นหน่วยงานตรวจทานข้อมูล ในส่วนของจังหวัดแต่จังหวัดในพื้นที่ ได้จัดตั้งศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมดำเนินงานไปพร้อมกันด้วย

            อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานประสานงานและพัฒนาศักยภาพคนจนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน เพื่อประสานการดำเนินงานกับศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนของแต่ละจังหวัด และหน่วยงานการพัฒนาทุกหน่วย เพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก