โครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

            หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ยุวเกษตรโรงเรียนบ้านตันหยง ร่วมกันดูแลและพัฒนาพื้นที่ “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อศึกษา และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนในอนาคต ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตรจาก “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนภายในชุมชน ในราคาย่อมเยาว์ เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของพี่น้องประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อีกทั้งรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตดังกล่าว 

            ทั้งนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จะนำไปพัฒนาต่อยอดภายในโครงการดังกล่าวฯ ต่อไป โดยการขับเคลื่อนโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในด้านการเกษตร และลงมือปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้แนะนำและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกพืชผัก สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน พึ่งพาตนเองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้

 

#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก