คณะพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ พร้อมด้วยเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่ จชต. เดินทางเข้าเฝ้า เพื่อกราบบังคมทูลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายก

          พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับคณะพระสังฆาธิการ และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์และฆราวาสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโอกาสก่อนเดินทางเข้าเฝ้า เพื่อกราบบังคมทูลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 23-29 ตุลาคม 2564 โดยมีพระครูโฆษิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กว่า 64 รูป/คน เข้าร่วม

          เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การใช้ชีวิตของพระสงฆ์ และพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธ ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ฯ และภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้การปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ไม่สามารถกระทำได้ ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้กำลังใจแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งภาครัฐไม่สามารถทอดทิ้งทุกเชื้อชาติ ศาสนา ให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพียงลำพัง แต่เราจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับมาดำเนินชีวิตภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรมอย่างสงบสุข

          ด้านผู้แทนสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ ศอ.บต. ได้มอบโอกาสให้กับชาวพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อีกทั้ง ในการเดินทางไปเข้าเฝ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายก ซึ่งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครั้งนี้ เพื่อนำกลับมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป

          สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ คณะพระสังฆาธิการ และผู้นำเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกำหนดเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหา สังฆปริณายก เพื่อกราบสักการะพระสงฆ์ผู้มีสมณศักดิ์ ตลอดจนเดินทางไปเยี่ยมชมวัดวาอารามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้แกนนำและเครือข่ายด้านพระพุทธศาสนาเกิดความเข้มแข็ง และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม สืบทอดและทำนุบำรุงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สวนศรีเมือง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จ.ยะลา เยาวชน The Monday Project จาก สถาบันสอนเต้น MD Dance Studio เข้าพบ ผวจ.ยะลา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ที่จังหวัดภูเก็ตปลายเดือนนี้ ผบช.ตร.ภาค 9 เผยคืบหน้า คดี “เสี่ยโจ้” คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้อย่างแน่นอน พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่าย สร้างการรับรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา กำหนดเป็นทิศทางแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก