พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่าย สร้างการรับรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา กำหนดเป็นทิศทางแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

        วันนี้ เวลา 10.00 น.ที่ ห้องประชุมยะลารวมใจ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยพลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9/ผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมโต๊ะประชุมพัฒนาสัมพันธ์ 3 ฝ่าย ซึ่งการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทหาร ตำรวจ พลเรือน จนถึงระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลด้านการพัฒนาให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และนำไปขยายผล ขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจตรงกัน สร้างการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด 

        ทั้งนี้ ในวาระการประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ชี้แจงแผนการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำปี 2565 โดยนำเสนอถึงเป้าหมายการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และมุ่งให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน, กรอบการดำเนินงาน แผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามมติของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.), มิติการพัฒนาเสริมความมั่นคง, การดำเนินงานที่สำคัญปี พ.ศ. 2564, แผนการดำเนินงานปี พ.ศ. 2565, ผลการดำเนินงานและดัชนีความเชื่อมั่น นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการทำงาน เพื่อลดอุปสรรคหรือช่องว่างในการทำงานในอนาคตต่อไป โดยภายหลังวาระการประชุม แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กรุณามอบเงินรางวัลให้ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ที่สามารถสกัดกั้นการหลบหนีของผู้ก่อเหตุรุนแรง และการเข้าควบคุมพื้นที่บังคับใช้กฎหมายและยึดอาวุธปืนได้จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ก่อนมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับส่วนปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจำนวน 300,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

        พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า " การประชุมพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาสัมพันธ์ให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับงานด้านการพัฒนา และลดอุปสรรค ช่องว่างในการทำงาน และจะได้นำข้อมูลนี้ไปต่อยอดการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป เน้นย้ำถึงการปฏิบัติงาน และการติดตามภาพข่าว การแจ้งเตือนต้องให้รับทราบอย่างครอบคลุมให้ถึงกำลังพลหน้าแนว, การกดดัน  หมู่บ้าน  Support Site เพื่อทำลายการวางแผนของขบวนการ โดยการใช้ ชป.พิทักษ์พื้นที่ ให้ระมัดระวังการถูกลวงเข้าพื้นที่ ด้วยเหตุการณ์เล็กๆ การเข้าคลี่คลายสถานการณ์ต้องมีเทคนิค และการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งในปัจจุบันผู้ก่อเหตุรุนแรงมีวางแผนเป็นขั้นตอน ทั้งการเกาะติด การก่อเหตุ การเตรียมพื้นที่ และการหลบหนี ทั้งนี้การประสานงานของหน่วยทหาร ตำรวจ ในการเข้าทำงานต้องมีความแน่นแฟ้น ทำงานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ช่วยเหลือกันได้, ระมัดระวังฐานปฏิบัติการ ฐาน ชคต. มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด มีการเข้าเวรยาม และระวังการถูกขว้างระเบิดไปบ์บอมบ์ ในส่วนการใช้สื่อโซเชียให้กำชับกำลังพลใช้สื่ออย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดกระทบตนเองและองค์กร พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ผู้บังคับหน่วยได้ดูแล สวัสดิการ และสิทธิกำลังพลอย่างทั่วถึงอีกด้วย" 

        ขณะที่พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวว่า "ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ ศอ.บต. ตลอดมา เชื่อเสมอว่า เรามีเป้าหมายเดียวกันในการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ในมิติด้านการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมหนุนเสริมให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยเร็ว" 

        ด้านพลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 กล่าวว่า "การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจในสังกัด กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โดยรับผิดชอบงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัย งานด้านการอำนวยความยุติธรรม รวมไปถึงการขจัดภัยแทรกซ้อนต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ให้เบาบางลง เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลาง และปฏิบัติงานด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข เพื่อความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน"

 

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก