ศอ.บต.ประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต. ครั้งที่ 1

วันนี้ (20 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอำนวย ศรีระแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 / 2565 เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางประสานการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ในการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับจังหวัดและอำเภอ มุ่งขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้าใจกลไกลการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในอนาคต โดยครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอหัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนงานของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมกลไกการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 / 2565 โดยที่ประชุมรับทราบถึงการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนายกรัฐมนตรี ได้มอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้จัดกลไกขับเคลื่อนงานเป็นลำดับชั้นจากส่วนกลาง ไปจนถึง พื้นที่ในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบลหมู่บ้าน ทั้งนี้ ศอ.บต. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ให้เป็นหน่วยกำลังหลักในการพัฒนาและเป็นที่พึ่งของประชาชน “รวมพลังสร้างสันติสุข มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” ภายใต้วิถีพหุวัฒนธรรม จึงกำหนดนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย การสร้างความรัก สามัคคี เชิดชูสถาบันฯ ,ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ด้านเร่งแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และการดูแลสังคม

ทั้งนี้ โครงการและกิจกรรมทุกด้าน ต้องเป็นงานที่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนปฏิบัติการได้จริงและให้ถือแผนปฏิบัติการเป็นกรอบดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นศูนย์กลางเป้าหมายในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมีความอยู่ดี กินดี และมีความสุข เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปด้วยกันกับ ศอ.บต.

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ทสจ.ยะลา และ กปภ.สาขายะหาและสาขาเบตง ส่งมอบน้ำดื่มให้ จ.ยะลา เพื่อบริการแก่ผู้เดินขบวนเเห่หลักเมืองในงานกาชาดจังหวัดยะลา ผวจ.ยะลา ตรวจความพร้อมงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ก่อนเปิดงาน 25 พ.ค.65 นี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ยะลา เปิดงาน Kick Off พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม ผู้ปกครอง คุณครู เด็กๆ และเยาวชน จชต. กว่า 2,700 คน ร่วมงาน “มหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยชายแดนใต้” ตลอด 3 วัน คึกคัก ด้าน เลขาธิการ ศอ.บต. ส่งมอบธงเกียรติยศเครือข่ายส่งเสริมการอ่านให้กับ อบจ.ปัตตานี เพื่อดำเนินการในปีถัดไป ผู้บริหาร ศอ.บต. นำทีม สาธารณสุข และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านโอรังอัสลี อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเวทีรับฟังสิทธิหลักประกันสุขภาพของบัตรทอง หลักจากได้รับบัตรประชาชน

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก