ผู้บริหาร ศอ.บต. นำทีม สาธารณสุข และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่หมู่บ้านโอรังอัสลี อ.เบตง จ.ยะลา เปิดเวทีรับฟังสิทธิหลักประกันสุขภาพของบัตรทอง หลักจากได้รับบัตรประชาชน

ผู้บริหารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนายประเวศ หมีดเสน ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ

ศอ.บต. นำทีมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารสุขอำเภอเบตง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านโอรังอัสลีบนภูเขา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพของชาวโอรังอัสลีในพื้นที่ตำบลอัยเยอร์เวง หลังจาก ศอ.บต. ร่วมกับฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินการออกเอกสารสิทธิความเป็นคนไทยให้กับชาวโอรังอัสลี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับเอกสารสิทธิแสดงให้เห็นถึงความเป็นคนไทย มีสัญชาติไทย ด้วยการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับกลุ่มคนดังกล่าว

โดยทุกคนที่ได้รับบัตรประชาชนจะต้องได้รับสิทธิต่างๆ ที่ทางรัฐบาลกำหนดให้ รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งด้านสาธารณสุข ตามมาตรา 18 (13) พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ถือเป็นความภาคภูมิใจชาวโอรังอัสลีทุกคนที่สามารถใช้บริการสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่ง อีกด้วย

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการสร้างความเข้าใจการได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ ผ่านเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ 7 ด้านแล้ว ยังได้สร้างความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพของบัตรทอง ปัญหาอุปสรรคในการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสิทธิหลักประกันสุขภาพอีกด้วย โดยสื่อสารผ่านไปยังตัวแทนของกลุ่มชาวโอรังอัสลีที่เข้าใจภาษาไทย เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ไปยังชาวโอรังอัสลีทุกคนที่อยู่บนภูเขา ให้รู้ถึงการเข้าถึงสิทธิของหลักประกันสุขภาพได้อย่างทั่วถึงต่อไป

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 48 ทุน สล.คปต.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการส่งมอบกำลัง อส.จชต. ให้อยู่ในกำกับดูแลของมหาดไทย ม.ราชภัฏยะลา จับมือ สถานประกอบการ 17 แห่ง ลงนาม MOU นำร่องขยายเวลาฝึกงานอย่างเต็มศักยภาพ 8 เดือน สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เผย ผู้แสวงบุญชาวไทยกว่า 1 พันคน ทยอยเข้าสู่นครมักกะห์แล้ว ขณะที่บรรยากาศคนเริ่มหนาแน่น แนะ สวมหน้ากากตลอดเวลาของการประกอบศาสนกิจ ผช.เลขาธิการ ศอบต.บรรยายพิเศษหัวข้อเมื่อเราหมดไฟ จะไปอย่างไรต่อ (Burnout Syndrome)

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก