ปกปิดไทม์ไลน์โควิดมีความผิด

        ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามสั่ง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

*ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท

*ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ข้อมูลจาก : พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 49, 50, 51,ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 17) ข้อ 4

“กระทรวงยุติธรรม เสริมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน”คะแนนโหวต :

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก