สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครลูกจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

เปิดรับสมัครลูกจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคล  เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา รายละเอียดดังต่อไปนี้
    ๑. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
    พนักงานขับรถยนต์  จำนวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
    ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
    (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และไม่เกิน ๕๕ ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
    (๓) มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ขึ้นไป
    (๔) มีความรู้ความสามารถ และความชํานาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย
    (๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ และต้องไม่มีปัญหาทางสายตาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
    (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
    (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
    (๘) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
    (๙) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนใด ๆ และ ไม่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการหรือลูกจ้างประจําในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ
    (๑๐) ไม่เป็นนักบวช พระภิกษุ หรือสามเณร
    (๑๑) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ การขนส่งเป็นอย่างดี
    (๑๒) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบํารุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถยนต์เกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี
    (๑๓) ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
    (๑๔) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
    ๓. กําหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
    ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ๑๖ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๐ ๓๕๘๔

    ๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
    (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป 
    (๒) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จํานวน ๑ ฉบับ 
    (5) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๗) สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ 
    (๘) ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ
    โดยผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกํากับทุกฉบับ 
    ๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา หรือทาง เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์
    ๖. วิธีการคัดเลือก
    ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป            ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ๑๖ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
    ๗. เกณฑ์การตัดสิน
    (๑) คะแนนสอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนน        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
    (๒) การจ้าง จะคัดเลือกเรียงไปตามลําดับคะแนนสูงสุดไปจนถึงต่ำสุดตามจํานวนที่ต้องการ หากคะแนนเท่ากันผู้สมัครก่อนจะได้อยู่ลําดับที่สูงกว่า
    ๘. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลําดับ จากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา หรือทาง เพจ สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์

            ประกาศ  ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

                                     นางสาวฐานิตา  ร่มเย็น            

                                    (นางสาวฐานิตา  ร่มเย็น)
            ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

 

*หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

        (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป

        (๒) สําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน ๑ ฉบับ

        (๓) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ

        (๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ

        (๕) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จํานวน ๑ ฉบับ

        (5) สําเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ จํานวน ๑ ฉบับ

        (๗) สําเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน ๑ ฉบับ

        (๘) ใบรับรองแพทย์ จํานวน ๑ ฉบับ

       *โดยผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้องและเซ็นชื่อกํากับทุกฉบับ

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับสมัคร พขร2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar