ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

(๓) มีวุฒิการศึกษาระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

(๔) มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และต้องไม่มีปัญหาทางสายตาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ

(๙) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนใด ๆ และ ไม่เป็น

ข้าราชการ ลูกจ้าง หนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ

(๑๐) ไม่เป็นนักบวช พระภิกษุ หรือสามเณร

(๑๓) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และการขนส่งเป็นอย่างดี

(๑๒) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถยนต์เกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

(๑๓) ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

(๑๔) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อาคารเลขที่ 16 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (วงเวียนศาลหลักเมือง)

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 9.00- 16.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073 203584

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก