ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)

ด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 55 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

(๓) มีวุฒิการศึกษาระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

(๔) มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 และต้องไม่มีปัญหาทางสายตาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๘) ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ

(๙) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภาคเอกชนใด ๆ และ ไม่เป็น

ข้าราชการ ลูกจ้าง หนักงานราชการหรือลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนใด ๆ

(๑๐) ไม่เป็นนักบวช พระภิกษุ หรือสามเณร

(๑๓) มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และการขนส่งเป็นอย่างดี

(๑๒) มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และรถยนต์เกียร์อัตโนมัติได้เป็นอย่างดี

(๑๓) ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

(๑๔) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3. กำหนดวัน เวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อาคารเลขที่ 16 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (วงเวียนศาลหลักเมือง)

รับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เวลา 9.00- 16.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073 203584

 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
ชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ ลาดตระเวนพิสูจน์ทราบ ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา เทศบาลนครยะลา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ สวนศรีเมือง อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย จ.ยะลา เยาวชน The Monday Project จาก สถาบันสอนเต้น MD Dance Studio เข้าพบ ผวจ.ยะลา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ที่จังหวัดภูเก็ตปลายเดือนนี้ ผบช.ตร.ภาค 9 เผยคืบหน้า คดี “เสี่ยโจ้” คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมตัวได้อย่างแน่นอน พูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ร่วม 3 ฝ่าย สร้างการรับรู้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนา กำหนดเป็นทิศทางแก้ไขปัญหา สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก