๒๔ กันยายน : วันมหิดล

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

“พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

        จดหมายเหตุพระราชประวัติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก หรือที่บุคคลากรทางการแพทย์เรียกขานกันติดปากว่า "พระบิดา" นั้น ประสูติ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๔๓๔ พระองค์ประชวรด้วยโรคตับอักเสบ ทรงเป็นฝีบิดในตับ อาการโรคพระวักกะ (ไต) พิการกำเริบ มีพระอาการน้ำท่วมพระปัปผาสะ (ปอด) และสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒ (ทำให้เห็นว่าโรคทุกโรคมีความร้ายแรงต่างเวลากัน และวงการแพทย์ก็พัฒนามาเรื่อย ๆ แต่อยู่ที่เราต้องต่อสู้กับโรคเหล่านั้นให้ได้)

        พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ ๗ ในสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระราชบิดาของพระมหากษัตริย์ถึง ๒ พระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร( รัชกาลที่ ๘) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)

        เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นพระโอรสขึ้นครองราชย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก

        พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย นั้นคือ การเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ และคุณูปการที่พระองค์ทรงสร้างไว้จนสิ้นพระชนม์ ทำให้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และบรรดาศิษย์เก่า ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ร่วมใจกันสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ขึ้น ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช และได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์ และประชาชนทั่วไปว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย" และได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ กันยายน ของทุกปีเป็นวันมหิดล เป็นวันที่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ร่วมใจระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย

#วันมหิดล #รักประเทศไทย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag

PRD Article & Infographic
บทความ และ อินโฟกราฟฟิก